OZNÁMENÍ

 

 Společnost MALEWO Havířov, s.r.o., se sídlem Těšínská 445, 739 34 Šenov, Česká republika, IČO: 25380257, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 16818 (dále jen „MALEWO“),

tímto informuje o záměru realizovat přeměnu formou přeshraniční fúze sloučením (dále jen „Fúze“), a to se slovenskou společností CANPOL Slovakia, s.r.o., se sídlem Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava – městská část Ružinov, Slovenská republika, IČO: 47420065, zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: nebyla doposud přidělena (dále jen „CANPOL“; „Zúčastněné společnosti“), přičemž

 v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „Zákon o přeměnách“) zveřejňuje toto oznámení o:

 

1. Uložení projektu Fúze do Sbírky Listin MALEWO tímto oznamuje uložení projektu Fúze do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 16818.

2. Upozornění pro věřitele společnosti MALEWO

MALEWO tímto upozorňuje věřitele na jejich práva podle ustanovení § 59l a § 35 až § 39 Zákona o přeměnách.

Věřitelé společnosti MALEWO, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis Fúze do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku Fúze zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a společností MALEWO k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku Fúze podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a společnost MALEWO neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem Fúze do obchodního rejstříku.

Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé

a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení;

b) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele; nebo

c) jejichž pohledávky vznikly až po zápisu Fúze do obchodního rejstříku.

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost MALEWO není emitentem vyměnitelných ani prioritních dluhopisů ve smyslu ustanovení zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, ani jiných účastnických cenných papírů, s nimiž by byla spojena zvláštní práva, toto oznámení neobsahuje práva vyplývající vlastníkům těchto vyměnitelných či prioritních dluhopisů, ani jiných účastnických cenných papírů z ustanovení § 37 a § 38 Zákona o přeměnách.

3. Upozornění pro věřitele dle § 59l Zákona o přeměnách Identifikační údaje Zúčastněných společností ve smyslu § 59l písm. a) Zákona o přeměnách jsou uvedeny v záhlaví tohoto oznámení.

Ve smyslu § 59l písm. b) Zákona o přeměnách tímto Zúčastněné společnosti uvádí, že údaje a listiny o CANPOL jsou uvedeny, resp. založeny v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: nebyla doposud přidělena. Věřitelé a společníci CANPOL jako zahraniční společnosti zúčastněné na Fúzi mohou uplatňovat následující práva:

a) v souladu s ustanovením § 69aa odst. 5 sl. obchodního zákoníku, mají věřitelé CANPOL, kteří mají ke dni schválení Projektu vůči ní nesplatné pohledávky, právo požadovat, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek bylo přiměřeně zajištěno, přičemž pokud se s CANPOL nedohodnou, o přiměřeném zajištění rozhodne soud. Zajištění se považuje za přiměřené vždy, pokud se do notářské úschovy složí peněžitá hotovost ve výši pohledávky označené věřitelem; a

b) v souladu s ustanovením § 218f sl. obchodního zákoníku mají věřitelé, kteří budou mít ke dni účinnosti Fúze vůči některé ze Zúčastněných společností nesplatné pohledávky, právo do šesti měsíců ode dne zápisu Fúze v obchodním rejstříku požadovat, aby bylo dostatečným způsobem zajištěno splnění jejich neuhrazených pohledávek, a to pokud se v důsledku Fúze zhorší vymahatelnost jejich pohledávek. Toto právo nemá věřitel, jehož pohledávka je již přiměřeně zajištěna.

Věřitelé, společníci a akcionáři Zúčastněných společností mohou bezplatně obdržet úplné informace o svých právech na adresách výše uvedených sídel Zúčastněných společností.

MALEWO Havířov, s.r.o.

Zápis v plném znění v obchodním věstníku zde: OV06812456-20221228